Home > CELE

CELE STOWARZYSZENIA:

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z różnymi formami niepełnosprawności
 • Wspieranie dzieci zdolnych poprzez fundowanie stypendiów naukowych, nagród konkursowych oraz wyjazdów zagranicznych
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Działalność charytatywna
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Pomoc społeczna i wspieranie rodzin w trudnej sytuacji
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa