Dokumenty

Statut Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Zespole Szkół w Pieszycach

UCHWAŁA NR XLVI/282/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. JANA DZIERŻONIA W PIESZYCACH